අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.25 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2022.05.25 අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.25 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana12pmnews #srilanka #live

San Francisco urges vaccinations as Delta variant spreads at a dangerous pace

San Francisco has one of the highest COVID-19 vaccination rates in the world, but it is still seeing a sharp 10-fold increase in infections, primarily among the unvaccinated. KTVU’s Brooks Jarosz reports. Subscribe to KTVU’s YouTube channel: KTVU delivers the best in-depth reports, interviews and breaking news coverage in the San Francisco Bay Area and… Continue reading San Francisco urges vaccinations as Delta variant spreads at a dangerous pace

NYC Mandates Covid Vaccines Or Weekly Testing For City Workers

“That’s a very fair thing to do. And that way all of us can walk into those facilitates and be comfortable,” says fmr. WH Covid task force member Andy Slavitt, on venues giving the option of getting vaccinated or getting Covid tested.  » Subscribe to MSNBC: About All In with Chris Hayes: Chris Hayes delivers… Continue reading NYC Mandates Covid Vaccines Or Weekly Testing For City Workers