අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.25 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2022.05.25 අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.25 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana12pmnews #srilanka #live

Deadly street protests over Iran water shortages – BBC News

Security forces in Iran’s southwest Khuzestan province have been firing bullets at people protesting due to severe water shortages. The shortages are happening in one of the country’s hottest regions, where temperatures can reach 50 degrees Celsius. But the protests have developed into dissent against the government, the country’s Supreme Leader and have spread to… Continue reading Deadly street protests over Iran water shortages – BBC News