අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.25 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2022.05.25 අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.25 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana12pmnews #srilanka #live

Tighter Covid-19 Measures Coming – PM | TVJ Midday News – July 27 2021

Some teachers in Jamaica are up in arms this afternoon following an announcement by Prime Minister Andrew Holness last evening regarding how teachers who are vaccinated will be treated compared to others. Introduction 0:00 Tighter Covid Measures in Another Two Weeks 5:46 MOH: No Vaccines for Children & Teens as Yet 9:55 Midday Sports 16:36… Continue reading Tighter Covid-19 Measures Coming – PM | TVJ Midday News – July 27 2021