අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.25 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2022.05.25 අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.25 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana12pmnews #srilanka #live

Satya Hindi news Bulletin सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। 27 जुलाई, दोपहर तक की खबरें। pegasus spyware।

Satya Hindi news Bulletin सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। 27 जुलाई, दोपहर तक की खबरें। pegasus spyware। #pegasusspyware #yediyurapparesignation Satya Hindi news Bulletin सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट दे पेगासस की जाँच के आदेश, अब पत्रकारों की याचिका। कर्नाटक: कौन बनेगा सीएम, आज शाम एलान करेगी बीजेपी सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर… Continue reading Satya Hindi news Bulletin सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। 27 जुलाई, दोपहर तक की खबरें। pegasus spyware।