අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.25 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2022.05.25 අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.25 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana12pmnews #srilanka #live

San Francisco Chinatown business owners targeted in ADA lawsuits

At least 100 businesses have been sued or received demand letters alleging ADA violations, such as inaccessible front doors and restrooms, Chinatown officials said. They said many of the lawsuits involve the same two plaintiffs. KTVU’s Henry Lee reports. STORY: Subscribe to KTVU’s YouTube channel: KTVU delivers the best in-depth reports, interviews and breaking news… Continue reading San Francisco Chinatown business owners targeted in ADA lawsuits